Privacy Policy

In deze Privacy Statement wordt verstaan onder:

‘Goudsmid Kristien Jacobs’,   gevestigd te Onder-den-Toren 8,  2800 Mechelen

ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0732.326.838.

‘Koper’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Goudsmid Kristien Jacobs in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Producten’: het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.

‘Privacywet’: Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Goudsmid Kristien Jacobs hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.
Goudsmid Kristien Jacobs zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Wij kunnen uw persoonsgegevens (adres, mail, gsm-nr)  gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, nieuwe producten of diensten, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten in verband met uw sector, et cetera. Bij verkoop van oud goud wordt uw id kaart gekopieerd en deze gegevens worden 7 jaar bewaard bij de facturen in kader van de anti witwaswetgeving.   Goudsmid Kristien Jacobs heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.  Wenst u geen berichten, emails meer te ontvangen van Goudsmid Kristien Jacobs kan u zich eenvoudig uitschrijven via mail: kristien@goudsmid-kristien.be met vraag uitschrijven mailinglijst en/of verwijder al mijn gegevens.

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Goudsmid Kristien Jacobs verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

Bij een bezoek aan de website van Goudsmid Kristien Jacobs worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Goudsmid Kristien Jacobs bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt beveiligd (versleuteld) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

In this Privacy Statement the following definitions apply:

"Goudsmid Kristien Jacobs", established at Onder-den-Toren 8, 2800 Mechelen

registered under the company number 0732.326.838.

'Buyer': any natural person (B2C) or legal person (B2B) who is or will be in a contractual relationship of any kind with Goudsmid Kristien Jacobs.

'Products': the subject of one or more purchase agreements.

"Privacy Act": Act of 8 December 1992 on the protection of privacy with regard to the processing of personal data.

Goldsmith Kristien Jacobs attaches great importance to the protection of your privacy and personal data.
Goudsmid Kristien Jacobs will only use or use your data in accordance with the Law of 8 December 1992 on the protection of privacy and other relevant applicable legal provisions.

We may use your personal data (address, mail, mobile phone number) to provide you with informative news reports about the operation, services, new products or services, employee joining, important news reports related to your sector, et cetera. When you sell old gold, your ID card is copied and this data is stored for 7 years with the invoices under anti-money laundering legislation. Goldsmith Kristien Jacobs has taken all possible legal and technical precautions to prevent unauthorized access and use. If you no longer wish to receive messages, emails or emails from Goudsmid Kristien Jacobs, you can easily unsubscribe via email: kristien@goudsmid-kristien.be with question unsubscribe mailing list and / or delete all my details.

You always have a legal right to supplement, correct or delete your personal data, in whole or in part. Goldsmith Kristien Jacobs undertakes to respond to your request within 5 working days.

When you visit the website of Goudsmid Kristien Jacobs, some data is collected for statistical purposes. These data are: IP address, presumed place of consultation, time and day of consultation, which pages were visited. When you visit the website of Goudsmid Kristien Jacobs you declare that you agree with this data collection intended for static purposes as described above.

A cookie from the American company Google is placed via our website as part of the "Analytics" service. We use this service to keep track of and get reports on how visitors use the website. Google may provide this information to third parties if Google is legally required to do so, or insofar as third parties process the information on Google's behalf. We have no influence on this.

The information that Google collects is made anonymous as much as possible. Your IP address is explicitly not given. The information is transferred securely (encrypted) to and stored by Google on servers in the United States.